[Last updated at Wed Feb 23 09:57:40 PST 2005]

Hayagreeva Stotram Translations

Introductory Notes

The "Hayagreeva Stotram" composed by Shri Vedanta Desika consists of 33 shlOkAs.
See a summary and analytical note of the composition.

The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words.

Hayagreeva is often referred to in the invocative (sambodhanA) and
subject (dvitiyA) forms (vibhaktiH). The prosaical transformation
(anvayaH) is provided, where unobvious.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[2] "Shri Desika Stotra Mala" by Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco
[3] Shri V.S.Sadagopan's english translation
[4] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


shlOkAs (33)

[Invocatory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  shrImAn ve~nkaTanAthAryaH  kavi-tArkika-kesarI
  vedAntAcArya-varyo me    saMnidhattAm sadA hR^idi

[1.txt]

  j~nAnAnanda-mayaM devaM   nirmala-sphaTikA-kR^itim
  AdhAraM sarva-vidyAnAM   hayagrIvam upAsmahe

[02.txt]

  svatassiddhaM shuddha-sphaTika-maNi-bhUbhR^it-pratibhaTaM
   sudhAsadhrIcIbhirdyutibhiravadAta-tribhuvanam
  anantaistrayyantairanuvihita-heShAhalahaM
   hatAsheShAvadyaM hayavadanamIDImahi mahaH

[03.txt]

  samAhArassAmnAM pratipadamR^ichAM dhAma yajuShAM
   layaH pratyUhAnAM laharivitatirbodhajaladheH
  kathA-darpa-kShubhyat-kathakakula-kolahalabhavaM
   haratvantardhvAntaM hayavadana-heShA-halahalaH 

[04.txt]

  prAcI sandhyA kAcidantarnishAyAH
   praj~nAdR^iShTera~NjanashrIrapUrvA
  vaktrI vedAn bhAtu me vAji-vaktrA
   vAgIshAkhyA vAsudevasya mUrtiH 

[05.txt]

  vishuddha-vij~nAnaghana-svarUpaM
     vij~nAna-vishrANana-baddhadIkShaM
  dayAnidhiM dehabhR^itAM sharaNyaM
     devaM hayagrIvamahaM prapadye 

[06.txt]

  apauruSheyairapi vAkprapa~NcaiH
     adyApi te bhUtimadR^iShTapArAm
  stuvannahaM mugdha iti tvayaiva
     kAruNyato nAtha! kaTAkShaNIyaH 

[07.txt]

  dAkShiNyaramyA girishasya mUrtiH
     devI sarojAsanadharmapatnI
  vyAsAdayopi vyapadeshyavAcaH
     sphuranti sarve tava shaktileshaiH 

[08.txt]

  mandobhaviShyanniyataM viri~Nco
     vAcAM nidhe! va~Ncita-bhAgadheyaH
  daityApanItAn dayayaiva bhUyopi
     adhyApayiShyo nigamAn na cet tvam 

[09.txt]

  vitarkaDolAM vyavadhUya satve
    bR^ihaspatiM vartayase yatastvam
  tenaiva deva ! tridasheshvarANAm
     aspR^iShTa-DolAyitamAdhirAjyam 

[10.txt]

  agnau samiddhArciShi saptatantoH
     AtasthivAn mantramayaM sharIram
  akhaNDasAraIrhaviShAM pradAnaiH
     ApyAyanaM vyomasadAM vidhatse 

[11.txt]

  yanmUlamIdR^ik pratibhAti tattvaM
     yA mUlamAmnAya-mahAdrumANAm
  tattvena jAnanti vishuddha-sattvAH
     tvAmakSharAmakSharamAtR^ikAM tvAm

[12.txt]

  avyAkR^itAdvyAkR^itavAnasi tvaM
     nAmAni rUpANi ca yAni pUrvam
  shaMsanti teShAM caramAM pratiShThAM
     vAgIshvara! tvAM tvadupaj~navAcaH 

[13.txt]

  mugdhendu-niShyanda-vilobhanIyAM
     mUrtiM tavAnanda-sudhA-prasUtim
  vipashcitashcetasi bhAvayante
     velAmudArAmiva dugdhasindhoH

[14.txt]

  manogataM pashyati yaH sadA tvAM
     manIShiNAM mAnasa-rAjahaMsam
  svayaM purobhAva-vivAdabhAjaH
     kiMkurvate tasya giro yathArham 

[15.txt]

  api kShaNArdhaM kalayanti ye tvAM
     AplAvayantaM vishadairmayUkhaiH
  vAcAM pravAhairanivAritaiste 
     mandAkinIM mandayituM kShamante 

[16.txt]

  svAmin ! bhavaddhyAnasudhAbhiShekAt
     vahanti dhanyAH pulakAnubandham
  alakShite kvApi nirUDhamUlaM
     a~ngeShvivAnandathum a~nkurantam 

[17.txt]

  svAmin ! pratIcA hR^idayena dhanyAH
     tvaddhyAna-candrodaya-vardhamAnam
  amAntam Ananda-payodhimantaH
     payobhirakshNAM parivAhayanti 

[18.txt] 

  svairAnubhAvAH tvadadhIna-bhAvAH
     samR^iddha-vIryAH tvadanugraheNa
  vipashcito nAtha ! taranti mAyAM
     vaihArikIM mohana-pi~NchikAM te

[19.txt]

  prA~nnirmitAnAM tapasAM vipAkAH
     pratyagra-niHshreyasa-saMpado me
  samedhiShIraMstava pAdapadme
     sa~nkalpa-cintAmaNayaH praNAmAH 

[20.txt]

  vilupta-mUrdhanya-lipikramANAM
     surendra-cUDApada-lAlitAnAm
  tvada~nghri-rAjIva-rajaH-kaNAnAM
     bhUyAn prasAdo mayi nAtha! bhUyAt 

[21.txt]

  parisphurannUpura-citrabhAnu-
     prakAsha-nirdhUta-tamonuSha~ngAm
  padadvayIM te paricinmahentaH
     prabodha-rAjIva-vibhAta-sandhyAm 

[22.txt]

  tvatki~nkarAla~nkaraNocitAnAM
     tvayaiva kalpAntara-pAlitAnAm
  ma~Nju-praNAdaM maNi-nUpuraM te
     ma~NjUShikAM veda-giraM pratImaH 

[23.txt] 

  saMcintayAmi pratibhA-dashAsthAn
     saMdhukShayantaM samaya-pradIpAn
  vij~nAna-kalpadruma-pallavAbhaM
     vyAkhyAna-mudrA-madhuraM karaM te 

[24.txt]

  citte karomi sphuritAkShamAlaM
     savyetaraM nAtha ! karaM tvadIyam
  j~nAnAmR^itoda~Ncana-lampaTAnAM
     lIlAghaTIyantram ivAshritAnAm 

[25.txt] 

  prabodha-sindhoraruNaiH prakAshaiH
     pravALa-sa~nghAtamivodvahantam
  vibhAvaye deva ! sapustakaM te
     vAmaM karaM dakShiNam AshritAnAm 

[26.txt]

  tamAMsi bhittvA vishadairmayUkhaiH
     saMprINayantaM viduShashcakorAn
  nishAmaye tvAM navapuNDarIke 
     sharadghane candramiva sphurantam 

[27.txt] 

  dishantu me deva ! sadA tvadIyAH
     dayAtara~ngAnucarAH kaTAkShAH
  shrotreShu puMsAm amR^itaM kSharantIM
     sarasvatIM saMshrita-kAmadhenum 

[28.txt] 

  visheShavit-pAriShadeShu nAtha !
     vidagdha-goShThI-samarA~ngaNeShu
  jigIShato me kavitArkikendrAn 
     jihvAgra-siMhAsanam abhyupeyAH 

[29.txt] 

  tvAM cintayan tvanmayatAM prapannaH
     tvAm udgR^iNan shabdamayena dhAmnA
  svAmin ! samAjeShu samedhiShIya
     svacchanda-vAdAhava-baddhashUraH 

[30.txt] 

  nAnAvidhAnAm agatiH kalAnAM
     na cApi tIrtheShu kR^itAvatAraH
  dhruvaM tavAnAthaparigrahAyAH
     navaM navaM pAtram ahaM dayAyAH 

[31.txt] 

  akampanIyAnyapanIti-bhedaiH
     ala~nkR^iShIran hR^idayaM madIyam
  sha~nkAkaLa~nkApagamojjvalAni
     tattvAni samya~Nci tava prasAdAt 

[32.txt] 

  vyAkhyA-mudrAM kara-sarasijaiH pustakaM sh~nkha-cakre
     bibhradbhinna-sphaTika-rucire puNDarIke niShaNNaH
  amlAnashrIramR^itavishadairaMshubhiH plAvayan mAM
     AvirbhUyAdanagha-mahimA mAnase vAgadhIshaH 

[33.txt] 

  vAgartha-siddhi-hetoH  paThata hayagrIva-saMstutiM bhaktyA
  kavi-tArkika-kesariNA  ve~nkaTanAthena viracitAm etAm 

[Valedictory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  kavi-tArkika-simhAya    kalyANa-guNa-shAline
  shrImate ve~nkaTeshAya   vedAnta-gurave namaH
 

--
(compilation by balaji, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts