[Last updated at Mon Jul 23 08:43:45 PDT 2007]

Miscellaneous Sanskrit Shloka Translations

shlOkAs


[Raghuvamsha's salutory verse](by Kalidasa) [Aug 2003]

  vAgarthAviva sampR^iktau  vAgarthapratipattayE
  jagataH pitarau vandE    pArvatIparamEshvarau

[Swati Tirunal - 1] [Oct 2005]

  ambOdhEshviha chAtakAvaLiriva    prOtphulla padmAkarE
  hamsAnAm nikarO yathA himakarE   yadvacchakOrau vrajah
  mAkandEshu madhau yathA pikatatih  pushpEshu bhrngO yathA
  svAmin mAmaka mAnasam viharatAm   tvayi Eva nityam harE!

[Swati Tirunal - 2] [Oct 2005]

  Evam tvatpadapadmayOranudinam nyastAtmanAtmanOpi
  utkarsham nanu vAnchhasi tvam adhikam yatsindhukanyApatE
  tat kAruNyasudhAmbudhau tvayi parE satvaika sAndrE sthirAm
  bhaktim bhaktajanapriyAdya vitara SrI padmanAbha! prabho!

[Srimukha Panchashati - 3.61] [Oct 2006]

  candrApIDAM caturavadanAM caNcalApA~ngalIlAM
   kundasmerAM kucabharaNatAM kuntaloddhUtabhR^iNgAm
  mArArAtermadanashikhinam mAMsalaM dIpayantIm
   kAmAkShIM tAM kavikulagirAM kalpavallImupAse

[shrI rAghavam ...] [July 2007]

  shrI-rAghavaM dasharathAtmajam aprameyaM
   sItA-patiM raghukulAnvaya-ratnadIpaM
  AjAnu-bAhum aravinda-daLAyatAkShaM
   rAmaM nishAcara-vinAshakaraM namAmi

[vaidehI sahitam ...] [July 2007]

  vaidehI-sahitaM sura-druma-tale haime mahA-maNDape
   madhye puShpakam Asane maNi-maye vIrAsane susthitaM
  agre vAcayati prabha~njana-sute tattvaM munibhyaH paraM
   vyAkhyAntaM bharatAdibhiH parivR^itaM rAmaM bhaje shyAmalam

[shR^iNgAram kShiti-nandini ...] [July 2007]

  shR^i~NgAraM kShiti-nandini-viharaNe
   vIram dhanurbha~njane
  kAruNyam bali-bhojane adbhuta-rasaM 
   sindhau giri-sthApane
  hAsyam shUrpaNakhA-mukhe bhayam aghe
   bIbhatsam anyA-mukhe
  raudraM rAvaNa-mardane munijane
   shAntam vapuH pAtu naH

 

--
(compilation by balaji, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts