[Last updated at Tue Feb 27 10:54:51 PST 2004]

"Venkatesha Suprabhatam" Translations

Introductory Notes

The "Venkatesha Suprabhatam" was composed by Shri Prativadi Bhayankaram Annangaracharyar (also called P.B."Annan" or "Anna")
at the behest of Shri Manavala Mamunigal (1370 - 1443).
It is traditionally recited/sung as
"Venkatesha Suprabhatam" (29 verses),
"Venkatesha Stotram" (11 verses),
"Venkatesha Prapatti" (16 verses) and
"Venkatesha Mangalam" (14 verses).
The official site of Tirumala-Tirupati Devastanams hosts the audio
There is an english translation by Shri V. Sadagopan
The exploration here is to get at the meanings of each of the words, investigate roots and related words.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[2] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


Dhatu Sangraha - All the roots and related words in Venkatesha Suprabhatam
shlOkAs (29)

[1.txt]

kOusalyA suprajA rAma  pUrvA sandhyA pravartatE
uttiShTha narashArdUla  kartavyam daivam Ahnikam

[2.txt]

uttiShTha uttiShTha gOvinda  uttiShTha garuDadhvaja
uttiShTha kamalAkAnta     trailOkyam ma~ngalam kuru

[3.txt]

mAta: samasta jagatAm madhu-kaiTabhArE:
  vakshOvihAriNi manOhara-divya-mUrtE:
shrI-svAmini shritajana-priyadAnashIlE
  shrI-vE~nkaTEsha-dayitE tava suprabhAtam

[4.txt]

tava suprabhAtam aravinda-lOcanE
  bhavatu prasanna-mukha-candra-maNDalE
vidhi-sha~nkarEndra-vanitAbhi: arcitE
  vR^iShashaila-nAtha-dayitE dayAnidhE

[5.txt]

atryAdi saptaR^iShaya: samupAsya sandhyAm
  AkAsha-sindhu-kamalAni manOharANi
AdAya pAda-yugam arcayitum prapannA:
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[6.txt]

pa~NcAnana-abjabhava-ShaNmukha-vAsavAdyA:
  traivikramAdi caritam vibudhA: stuvanti
bhAShApati: paThati vAsara-shuddhim ArAt
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[7.txt]

IShat-praphulla-sarasIruha-nArikEla
  pUgadrumAdi sumanOhara-pAlikAnAm
AvAti mandam-anila: saha divya-gandhai:
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[8.txt]

unmIlya nEtra-yugam uttama-pa~NjarasthA:
  pAtrAvashiShTa kadalIphala-pAyasAni
bhuktvA salIlam atha kElishukA: paThanti
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[9.txt]

tantrI prakarSha madhura svanayA vipa~NcyA
  gAyatyananta-caritam tava nArada: api
bhAShA-samagram-asakR^it karacAra-ramyam
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[10.txt]

bhR^i~ngAvalI ca makaranda rasAnuviddha
  jha~nkAragIta ninadai: saha sevanAya
niryAtyupAnta sarasI-kamalOdarEbhya:
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[11.txt]

yOShAgaNEna varadadhni vimathyamAnE
  ghOShAlayEShu dadhi-manthana-tIvra-ghOShA:
rOShAtkalim vidadhatE kakubhashca kumbhA:
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[12.txt]

padmEsha-mitra-shatapatra-gatAlivargA:
  hartum shriyam kuvalayasya nijA~nga-lakshmyA
bhErI-ninAdam iva bibhrati tIvra-nAdam
  shEShAdri-shEkhara-vibhO tava suprabhAtam

[13.txt]

shrIman abhIShTa-varada akhila-lOka-bandhO
  shrI-shrInivAsa jagadEka-dayaika-sindhO
shrIdEvatA-gR^iha bhujAntara divya-mUrtE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[14.txt]

shrI-svAmi-puShkariNikA-plava-nirmalA~ngA:
  shrEyOrthinO hara-virinca-sanandana-AdyA:
dvArE vasanti vara-vEtra-hatOttamA~ngA:
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[15.txt]

shrI-shEShashaila garuDAcala vE~nkaTAdri
  nArAyaNAdri vR^iShabhAdri vR^iShAdri mukhyAm
AkhyAm tvadIya vasatEranisham vadanti
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[16.txt]

sEvAparA: shivasurEsha-kR^ishAnu-dharma
  rakshOmbunAtha-pavamAna-dhanAdhinAthA:
baddhAnjali pravilasannijashIrSha dEshA:
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[17.txt]

ghATIShu tE vihagarAja-mR^igAdhirAja-
  nAgAdhirAja-gajarAja-hayAdhirAjA:
svasvAdhikAra mahimAdhikamarthayantE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[18.txt]

sUryEndu-bhOuma-budha-vAkpati-kAvya-sOuri
 svarbhAnu-kEtu-diviShat-pariShatpradhAnA:
tvat-dAsa-dAsa-caramAvadhi-dAsadAsA:
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[19.txt]

tvat-pAda-dhUli-bharita-sphuritOttamA~ngA:
  svargApavarga-nirapEksha-nijAntara~ngA:
kalpAgama kalanayA AkulatAm labhantE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[20.txt]

tvat-gOpurAgra-shikharANi nirIkshamANA:
  svargApavarga-padavIm paramAm shrayanta:
martyA manuShya-bhuvanE matimAshrayantE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[21.txt]

shrI-bhUmi-nAyaka dayAdi-guNAmR^itAbdhE
  dEvAdhidEva jagadEka-sharaNyamUrtE
shrIman ananta-garuDAdibhi: arcitA~nghrE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[22.txt]

shrIpadmanAbha puruShOttama vAsudEva
  vaikuNTha mAdhava janArdana cakrapANE
shrIvatsacihna sharaNAgata-pArijAta
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[23.txt]

kandarpa-darpa-hara-sundara-divyamurtE
  kAntA-kucAmburuha-kuTmala-lOladR^iShTE
kalyANa-nirmala-guNAkara-divyakIrtE
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[24.txt]

mInAkR^itE kamaTha kOla nR^isimha varNin
  svAmin parashvathatapOdhana rAmacandra
shEShAmsharAma yadunandana kalkirUpa
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[25.txt]

ElA-lava~nga-ghanasAra-sugandhi-tIrtham
  divyam viyat-sariti hEmaghaTEShu pUrNam
dhR^itvA adya vaidika shikhAmaNaya: prahR^iShTA:
  tiShThanti vE~nkaTapatE tava suprabhAtam

[26.txt]

bhAsvAn udEti vikacAni-sarOruhANi
  sampUrayanti ninadai: kakubhO viha~ngA:
shrIvaiShNavA: satatam-arthita-ma~ngalAstE
  dhAmAshrayanti tava vE~nkaTa-suprabhAtam

[27.txt]

brahmAdaya: suravarA: samaharShayastE
  santa: sanandana-mukhAstvatha yOgivaryA:
dhAmAntikE tava hi ma~ngala-vastu-hastA:
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[28.txt]

lakshmInivAsa niravadya-guNaika-sindhO
  samsAra-sAgara-samuttaraNaikasEtO
vEdAnta-vEdya-nija-vaibhava bhakta-bhOgya
  shrI-vE~nkaTAcalapatE tava suprabhAtam

[29.txt]

ittham vR^iShAcalapatEriha suprabhAtam
  yE mAnavA: pratidinam paThitum pravR^ittA:
tEShAm prabhAta-samayE smR^itira~ngabhAjAm
  praj~NAm parArtha sulabhAm paramAm prasUtE


--
(compilation by balaji, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts