[Last updated at Sun Nov 23 08:56:40 PST 2003]

Sudarshanashtakam Translations

Introductory Notes

The "Sudarshanashtakam" was composed by Shri Vedanta Desika
For meaning, background and more details, see
Dr. V.Satagopan's english translations
The exploration here is to get at the meanings of each of the Sanskrit
words, investigate roots and other related words.


References

[1] "Shri Desika Stotra Mala", Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco
[2] "The Practical Sanskrit-English Dictionary", Vaman Shivram Apte, Motilal Banarsidass Publishers
Many thanks to Balaji Srinivasan for copious proof-reading.


shlOkAs (9)

		pratibhaTa-shrENi-bhIShaNa   varaguNa-stOma-bhUShaNa [1.txt]
janibhaya-sthAna-tAraNa jagadavasthAna-kAraNa
nikhila-duShkarma-karshana nigama-saddharma-darshana
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
shubha-jagat-rUpa-maNDana suragaNa-trAsa-khaNDana [2.txt]
shatamakha-brahma-vandita shatapatha-brahma-nandita
prathita-vidvat-sapakshita bhajadahirbudhnya-lakshita
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
sphuTa-taTijjAla-pi~njara pR^ithutara-jvAla-pa~njara [3.txt]
parigata-pratna-vigraha paTutara-prag~na-durgraha
praharaNa-grAma-maNDita parijana-trANa-paNDita
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
nijapada-prIta-sadgaNa nirupadhi-sphIta-ShadguNa [4.txt]
nigama-nirvyUDha-vaibhava nijapara-vyUha-vaibhava
harihaya-dvEShi-dAraNa harapura-plOSha-kAraNa
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
danuja-vistAra-kartana jani-tamisrA-vikartana [5.txt]
danuja-vidyA-nikartana bhajadavidyA-nivartana
amara-dR^iShTa-svavikrama samara-juShTa-bhramikrama
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
pratimukhAlIDha-bandhura pR^ithu-mahAhEti-dantura [6.txt]
vikaTa-mAyA-bahiShkR^ita vividha-mAlA-pariShkR^ita
sthira-mahAyantra-tantrita dR^iDhadayA-tantra-yantrita
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
mahita-sampat-sadakshara vihita-sampat-ShaDakshara [7.txt]
ShaDara-cakra-pratiShThita sakala-tattva-pratiShThita
vividha-sa~Nkalpa-kalpaka vibudha-sa~Nkalpa-kalpaka
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
bhuvana-nEtra-trayImaya savana-tEjastrayI-maya [8.txt]
niravadhi-svAdu-cinmaya nikhila-shaktE-jaganmaya
amita-vishva-kriyAmaya shamita-viShvag-bhayAmaya
jaya jaya shrI sudarshana jaya jaya shrI sudarshana
dvi-catuShkam idam prabhUta-sAram paThatAm vE~nkaTa-nAyaka-praNItam [9.txt]
viShamE$pi manOratha: pradhAvan na vihanyEta rathA~ngadhuryagupta:

--
(compilation by anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts