[Last updated at Fri Feb 29 07:48:44 PST 2008]

Shri Stuti Translations

Introductory Notes

The Shri Stuti composed by Shri Vedanta Deshika consists of 25 shlokas. A summary is available here. The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[2] "Shri Desika Stotra Mala" by Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco
[3] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


shlOkAs (25)

[Invocatory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  shrImAn ve~nkaTanAthAryaH  kavi-tArkika-kesarI
  vedAntAcArya-varyo me    saMnidhattAm sadA hR^idi

  
  
[01.txt]

  mAnAtIta-prathita-vibhavAM ma~NgalaM ma~NgalAnAM
    vakShaHpIThIM madhu-vijayino bhUShayantIM svakAntyA
  pratyakShAnushravika-mahima-prArthinInAM prajAnAM
    shreyomUrtiM shriyam asharaNastvAM sharaNyAM prapadye

  

[02.txt]

  AvirbhAvaH kalasha-jaladhAvadhvare vA$pi yasyAH
    sthAnaM yasyAH sarasija-vanaM viShNu-vakShaHsthalaM vA
  bhUmA yasyA bhuvanam akhilaM devi divyaM padaM vA
    stoka-praj~nairanavadhi-guNA stUyase sA kathaM tvam

  


[03.txt]

  stotavyatvaM dishati bhavatI dehibhiH stUyamAnA
    tAmeva tvAm anitaragatiH stotum AshaMsamAnaH
  siddhArambhaH sakala-bhuvana-shlAghanIyo bhaveyaM
    sevApekShA tava caraNayoH shreyase kasya na syAt

  

[04.txt]

  yatsa~NkalpAdbhavati kamale yatra dehinyamIShAM
    janmasthema-praLaya-racanA ja~NgamAja~NgamAnAm
  tat kalyANaM kimapi yaminAm ekalakShyaM samAdhau
    pUrNaM tejaH sphurati bhavatI pAdalAkShArasA~Nkam

  

[05.txt]

  niShpratyUha-praNaya-ghaTitaM devi nityAnapAyaM
    viShNustvaM cetyanavadhiguNaM dvandvam anyonyalakShyam
  sheShashcittaM vimala-manasAM mauLayashca shrutInAM
    saMpadyante viharaNavidhau yasya shayyAvisheShAH

  
     
[06.txt]

  uddeshyatvaM janani bhajatorujjhitopAdhigandhaM
    pratyagrUpe haviShi yuvayorekasheShitvayogAt
  padme patyustava ca nigamairnityamanviShyamANo
    nAvacchedaM bhajati mahimA nartayan mAnasaM naH

  

[07.txt]

  pashyantIShu shrutiShu paritaH sUri-bR^indena sArdhaM
    madhyekR^itya triguNa-phalakaM nirmita-sthAna-bhedam
  vishvAdhIsha-praNayini sadA vibhrama-dyUta-vR^ittau
    brahmeshAdyA dadhati yuvayorakShashArapracAram

  
   
[08.txt]

  asyeshAnA tvamasi jagataH saMshrayantI mukundaM
    lakShmIH padmA jaladhi-tanayA viShNu-patnIndireti
  yannAmAni shrutiparipaNAnyevamAvartayanto
    nAvartante durita-pavana-prerite janma-cakre

  

[09.txt]

  tvAmevAhuH katicidapare tvatpriyaM lokanAthaM 
    kiM tairantaH kalaha-malinaiH kiMciduttIrya magnaiH 
  tvatsaMprItyai viharati harau saMmukhInAM shrutInAM
    bhAvArUDhau bhagavati yuvAM dampatI daivataM naH

  
   
[10.txt]

  ApannArti-prashamana-vidhau baddha-dIkShasya viShNoH
    AcakhyustvAM priya-sahacarIm aikamatyopapannAM
  prAdurbhAvairapi sama-tanuH prAdhvam anvIyase tvaM
    dUrotkShiptairiva madhuratA dugdharAshestara~NgaiH

  

[11.txt]

  dhatte shobhAM hari-marakate tAvakI mUrtirAdyA 
    tanvI tu~Nga-stana-bhara-natA tapta-jAmbUnadAbhA
  yasyAM gacchantyudayavilayairnityam Ananda-sindhau
    icchA-vegollasita-laharI-vibhramaM vyaktayaste 

  

[12.txt]

  AsaMsAraM vitatam akhilam vA~NgmayaM yadvibhUtiH 
    yadbhrUbha~NgAt kusuma-dhanuShaH ki~Nkaro meru-dhanvA
  yasyAM nityaM nayana-shatakaireka-lakShyo mahendraH
    padme tAsAM pariNatirasau bhAva-leshaistvadIyaiH

  

[13.txt]

  agre bhartuH sarasija-maye bhadra-pIThe niShaNNAm
    ambho rAsheradhigata-sudhA saMplavAdutthitAM tvAm
  puShpAsAra-sthagita-bhuvanaiH puShkalAvartakAdyaiH
    kL^iptArambhAH kanaka-kalashairabhyaShi~ncan gajendrAH

   

[14.txt]

  Alokya tvAmamR^ita-sahaje viShNu-vakShaHsthalasthAM
    shApAkrAntAH sharaNam agaman sAvarodhAH surendrAH
  labdhvA bhUyastribhuvanamidaM lakShitaM tvatkaTAkShaiH
    sarvAkAra-sthira-samudayAM saMpadaM nirvishanti

   

[15.txt]

  Arta-trANa-vratibhiramR^itAsAra-nIlAmbuvAhaiH
    ambhojAnAm uShasi miShatAm antara~NgairapA~NgaiH
  yasyAM yasyAM dishi viharate devi dR^iShTistvadIyA
    tasyAM tasyAm ahamahamikAM tanvate saMpadoghAH

   
 
[16.txt]

  yogArambha-tvarita-manaso yuShmadaikAntya-yuktaM
    dharmaM prAptuM prathamam iha ye dhArayante dhanAyAm
  teShAM bhUmerdhanapati-gR^ihAdambarAdambudhervA
    dhArA niryAntyadhikam adhikaM vA~ncchitAnAM vasUnAm
     
    

[17.txt]

  shreyaskAmAH kamala-nilaye citram AmnAya-vAcAM
    cUDApIDaM tava pada-yugaM cetasA dhArayantaH
  chatracchAyA-subhaga-shirasashcAmara-smera-pArshvAH
    shlAghAshabda-shravaNa-muditAH sragviNaH sa~ncaranti
 
    

[18.txt] 

  UrIkartuM kushalam akhilaM jetum AdIn arAtIn
    dUrIkartuM durita-nivahaM tyaktum AdyAm avidyAm
  amba stambAvadhika-janana-grAma-sImAnta-rekhAm
    Alambante vimala-manaso viShNu-kAnte dayAM te
     
  

[19.txt]

  jAtAkA~NkShA janani yuvayoreka-sevAdhikAre
    mAyAlIDhaM vibhavam akhilaM manyamAnAstR^iNAya
  prItyai viShNostava ca kR^itinaH prItimanto bhajante
    velA-bha~Nga-prashamana-phalaM vaidikaM dharma-setum
    
  

[20.txt]

  seve devi tridasha-mahiLA-mauLimAlArcitaM te
    siddhi-kShetraM shamita-vipadAM saMpadAM pAda-padmam
  yasminnIShannamita-shiraso yApayitvA sharIraM
    vartiShyante vitamasi pade vAsudevasya dhanyAH
    
  

[21.txt]

  sAnuprAsa-prakaTita-dayaiH sAndra-vAtsalya-digdhaiH
    amba snigdhairamR^ita-laharI-labdha-sabrahmacaryaiH
  dharme tApa-traya-viracite gADha-taptaM kShaNaM mAm
    Aki~ncanya-glapitam anaghairArdrayethAH kaTAkShaiH
    
  

[22.txt]

  saMpadyante bhava-bhaya-tamI-bhAna-vastvatprasAdAt
    bhAvAH sarve bhagavati harau bhaktim udvelayantaH
  yAce kiM tvAm aham iha yataH shItalodAra-shIlA
    bhUyo bhUyo dishasi mahatAM ma~ggaLAnAM prabandhAn
    
  

[23.txt] 

  mAtA devi tvamasi bhagavAn vAsudevaH pitA me
    jAtaH so$yaM janani yuvayorekalakShyaM dayAyAH
  datto yuShmatparijanatayA deshikairapyatastvaM
    kiM te bhUyaH priyam iti kila smera-vaktrA vibhAsi
    
  

[24.txt]

  kalyANAnAm avikala-nidhiH kA$pi kAruNya-sImA
    nityAmodA nigama-vacasAM mauLi-mandAra-mAlA
  saMpad-divyA madhu-vijayinaH sannidhattAM sadA me
    saiShA devI sakala-bhuvana-prArthanA-kAmadhenuH
        
  

[25.txt] 

  upacita-guru-bhakterutthitaM ve~NkaTeshAt
    kali-kaluSha-nivR^ittyai kalpamAnaM prajAnAm
  sarasija-nilayAyAH stotram etat paThantaH 
    sakala-kushala-sImAH sArvabhaumA bhavanti 
     
  

[Valedictory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  kavi-tArkika-simhAya    kalyANa-guNa-shAline
  shrImate ve~nkaTeshAya   vedAnta-gurave namaH

  
    

--
(compilation by balaji, aarthy, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts