[Last updated at Thu Mar 15 19:21:26 PDT 2007]

Mukunda Mala Translations

Introductory Notes

The Mukunda Mala composed by Shri Kulashekhara Azhwar is a garland of verses on Lord Mukunda (Granter of Mukti). There seem to be several versions of this work, and we have been able to find these four
(1) 53 shlokas in Mukunda-Mala-Stotra by Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Bhaktivedanta Book Trust)
(2) 40 shlokas in "Mukunda Mala" by S.L.N.Simha and V.S.Sampathkumaracharya (Dharma-Artha Center)
(3) 44 shlokas in a commentary by Mridananda (Ramakrishna Mission)
(4) 60 shlokas in Stava-Kalpa-Druma by Bhaktisaranga Goswami and Purushottama Dasa (Gaudiya Grantha Mandira)

Even among these works, the verses are not in the same order, and even in the verses
which appear commonly, there are several variations in wordings. We are following the
version at prapatti.com and try to provide the other forms of these verses that are
found in (1).
We are going to consider the 40 shlokas which are found in all publications,
and one shloka (vande mukundam ..) which appears in some texts
Also, the authorship of this work is itself under question. The confusion seems to
stem from the fact that many "Kuleshekhara"s appear in the lineage of Cheras, and
it is unclear if Kulashekhara Azhwar is the author. This should not have relevance to
the appreciation of this work, though.
The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[2] Source: Mukunda Mala @ prapatti.com
[3] Shri P.R.Ramachader's english translation
[4] Mukunda-Mala-Stotra by A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada
[5] Shri V.S.Sadagopan's english translation
[6] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


shlOkAs (41)

[Introductory Tanian on Kuleshekhara Azhwar by ??]

  ghuShyate yasya nagare   ra~ngayAtrA dine dine
  tamahaM shirasA vande    rAjAnaM kulashekharam

  
  
[00.txt]

  vande mukundam aravinda-dalAyatAkShaM
    kundendu-sha~nkha-dashanaM shishu-gopa-vesham
  indrAdi-deva-gaNa-vandita-pAda-pIThaM
    vR^indAvanAlayam ahaM vasudeva-sUnum

  
  
[01.txt]

  shrI-vallabheti varadeti dayApareti 
    bhaktapriyeti bhava-luNThana-kovideti
  nAtheti nAga-shayaneti jagannivAseti
    AlApanaM pratipadaM kuru me mukunda
    (AlApinaM pratidinam)

  

[02.txt]

  jayatu jayatu devo devakI-nandano$yaM
    jayatu jayatu kR^iShNo vR^iShNi-vaMsha-pradIpaH
  jayatu jayatu megha-shyAmalaH komalA~ngo
    jayatu jayatu pR^ithvI-bhAra-nAsho mukundaH

  

[03.txt]

  mukunda mUrdhnA praNipatya yAce
    bhavantam ekAntam iyantam artham
  avismR^itistvaccaraNAravinde
    bhave bhave me$stu bhavatprasAdAt

  
  
[04.txt]

  nAhaM vande tava caraNayordvandvam advandvahetoH
    kumbhI-pAkaM gurum api hare nArakaM nApanetum
  ramyA rAmA mR^idu-tanu-latA nandane nApi rantum
    bhAve bhAve hR^idaya-bhavane bhAvayeyaM bhavantam

  
  
[05.txt]

  nAsthA dharme na vasunicaye naiva kAmopabhoge
    yadyad bhavyaM bhavatu bhagavan pUrva-karmAnurUpam
  etat prArthyaM mama bahumataM janma-janmAntare$pi
    tvat-pAdAmbhoruhayuga-gatA nishcalA bhaktirastu

  
  
[06.txt]

  divi vA bhuvi vA mamAstu vAso
    narake vA narakAntaka prakAmam
  avadhIrita shAradAravindau
    caraNau te marane$pi cintayAmi

  
  
[07.txt]

  kR^iShNa tvadIya pada-pa~nkaja-pa~NjarAntam
    adyaiva me vishatu mAnasa-rAjahaMsaH
  prANa-prayANa-samaye kapha-vAta-pittaiH
    kaNThAvarodhanavidhau smaraNaM kutaste

  
  
[08.txt]

  cintayAmi harim eva santataM
    manda-manda-hasitAnanAmbujam
  nanda-gopa-tanayaM parAtparaM
    nAradAdi-munibR^inda-vanditam

  
    
[09.txt]

  kara-caraNa-saroje kAntimannetra-mIne
    shrama-muShi bhuja-vIci-vyAkule$gAdha-mArge
  hari-sarasi vigAhyApIya tejojalaughaM
    bhava-maru-parikhinnaH khedam adya tyajAmi

  

[10.txt]

  sarasija-nayane sasha~nkha-cakre
    mura-bhidi mA viramasva citta rantum
  sukhataram aparaM na jAtu jAne
    hari-caraNa-smaraNAmR^itena tulyam

  

[11.txt]

  mAbhIrmandamano vicintya bahudhA yAmIshciraM yAtanAH
    nAmI naH prabhavanti pApa-ripavaH svAmI nanu shrIdharaH
  AlasyaM vyapanIya bhakti-sulabhaM dhyAyasva nArAyaNaM
    lokasya vyasanApanodana-karo dAsasya kiM na kShamaH

  

[12.txt]

  bhava-jaladhi-gatAnAM dvandva-vAta-AhatAnAM
    suta-duhitR^i-kaLatra-trANa-bhArArditAnAm
  viShama-viShaya-toye majjatAm aplavAnAM
    bhavatu sharaNam eko viShNu-poto narANAm

  

[13.txt]

  bhava-jaladhim agAdhaM dustaraM nistareyaM
    katham aham iti ceto mA sma gAH kAtaratvam
  sarasija-dR^ishi deve tAvakI bhaktirekA
    naraka-bhidi niShaNNA tArayiShyatyavashyam

   

[14.txt]

  tR^iShNA-toye madana-pavanoddhUta-mohormimAle
    dArAvarte tanaya-sahaja-grAha-sa~nghAkule ca
  saMsArAkhye mahati jaladhau majjatAM nastridhAman
    pAdAmbhoje varada bhavato bhakti-nAvaM prayaccha

   

[15.txt]

  mA drAkShaM kShINa-puNyAn kShaNam api bhavato bhakti-hInAn padAbje
    mA shrauShaM shrAvya-bandhaM tava caritam apAsyA$nyadAkhyAna-jAtam
  mA smArShaM mAdhava tvAm api bhuvana-pate cetasA$pahnuvAnAn
    mA bhUvaM tvat-saparyA-vyatikara-rahito janma-janmAntare$pi

   

[16.txt]

  jihve kIrtaya keshavaM muraripuM ceto bhaja shrIdharaM
    pANi-dvandva samarcayAcyuta-kathAH shrotra-dvaya tvaM shR^iNu
  kR^iShNaM lokaya locana-dvaya harergacchAnghri-yugmAlayaM
    jighra ghrANa mukunda-pAda-tulasIM mUrdhan namAdhokShajam

    

[17.txt]

  he lokAshshR^iNuta prasUti-maraNa-vyAdheshcikitsAm imAM
    yoga-j~nAssamudAharanti munayo yAM yAj~navalkyAdayaH
  antarjyotirameyam ekam amR^itaM kR^iShNAkhyam ApIyatAM
    tatpItaM paramauShadhaM vitanute nirvANam Atyantikam
                    (niryANam)

    

[18.txt] 

  he martyAH paramaM hitaM shR^iNuta vo vakShyAmi sa~NkShepataH
    saMsArArNavam Apad-Urmi-bahulaM samyak pravishya sthitAH
  nAnA-j~nAnam apAsya cetasi namo nArAyaNayetyamuM
    mantraM sapraNavaM praNAma-sahitaM prAvartayadhvaM muhuH

  

[19.txt]

  pR^ithvI reNuraNuH payAMsi kaNikAH phalgusphuli~Ngo$nalaH
                         (..go laghuH)
    tejo niHshvasanaM marut tanutaraM randhraM susUkShmaM nabhaH
  kShudrA rudra-pitAmaha-prabhR^itayaH kITAssamastAssurAH
    dR^iShTe yatra sa tAvako vijayate bhUmAvadhUtAvadhiH
             (tArako)    (shrI-pAda-dhULI-kaNaH)

  

[20.txt]

  baddhenA~njalinA natena shirasA gAtraissaromodgamaiH
    kaNThena svara-gadgadena nayanenodgIrNa-bAShpAmbunA
  nityaM tvaccharaNAravinda-yugaLa-dhyanAmR^itAsvAdinAM
    asmAkaM sarasIruhAkSha satataM saMpadyatAM jIvitam

  

[21.txt]

  he gopAlaka he kR^ipA-jalanidhe he sindhu-kanyA-pate
    he kaMsAntaka he gajendra-karuNA-pArINa he mAdhava
  he rAmAnuja he jagat-traya-guro he puNDarIkAkSha mAM
    he gopI-jana-nAtha pAlaya paraM jAnAmi na tvAM vinA

  

[22.txt]

  bhaktApAya-bhuja~Nga-gAruDa-maNiH trailokya-rakShA-maNiH
    gopI-locana-cAtakAmbuda-maNiH saundarya-mudrA-maNiH
  yaH kAntA-maNi-rukmiNI-ghana-kuca-dvandvaika-bhUShA-maNiH
    shreyo deva-shikhAmaNirdishatu no gopAla-cUDA-maNiH

  

[23.txt] 

  shatrucchedaika-mantraM sakalam upaniShad-vAkya-saMpUjya-mantraM
    saMsArottAra-mantraM samupacita-tamassa~Ngha-niryANa-mantram
              (samucita-tamasassa~Ngha-)
  sarvaishvaryaika-mantraM vyasana-bhujaga-sandaShTa-santrANa-mantraM
    jihve shrI-kR^iShNa-mantraM japa japa satataM janma-sAphalya-mantram

  

[24.txt]

  vyAmoha-prashamauShadhaM muni-mano-vR^itti-pravR^ittyauShadhaM
    daityendrArtti-karauShadhaM tri-jagatAM sa~njIvanaikauShadham
                  (tri-bhuvane)
  bhaktAtyanta-hitauShadhaM bhava-bhaya-pradhvaMsanaikauShadhaM
    shreyaH prApti-karauShadhaM piba manashshrI-kR^iShNa-divyauShadham
    
  

[25.txt] 

  AmnAyAbhyAsanAnyaraNya-ruditaM veda-vratAnyanvahaM
    medashcheda-phalAni pUrta-vidhayaH sarve hutaM bhasmani
  tIrthAnAm avagAhanAni ca gaja-snAnaM vinA yat-pada-
    dvandvAmbhoruha-saMsmR^itIH vijayate devasya nArAyaNaH
           (-saMsmR^itiM)    (devaH sa)

  

[26.txt]

  shrI-mannAma procya nArAyaNAkhyaM
    ke na prApurvA~nchitaM pApino$pi
               (pApinA$pi)
  hA naH pUrvaM vAk pravR^ittA na tasmin
    tena prAptaM garbhavAsAdi-duHkham

  

[27.txt] 

  majjanmanaH phalam idaM madhu-kaiTabhAre
    mat-prArthanIya-madanugraha eSha eva
  tvad-bhR^itya-bhR^itya-paricAraka-bhR^itya-bhR^itya-
    bhR^ityasya bhR^itya iti mAM smara loka-nAtha

  

[28.txt] 

  nAthe naH puruShottame tri-jagatAm ekAdhipe cetasA
    sevye svasya padasya dAtari sure nArAyaNe tiShThati
  yaM ka~ncit-puruShAdhamaM katipaya-grAmeshamalpArthadaM 
    sevAyai mR^igayAmahe naramaho mUkA varAkA vayam
                   (mUDhA)

  

[29.txt] 

  madana parihara sthitiM madIye
    manasi mukunda-padAravinda-dhAmni
  hara-nayana-kR^ishAnunA kR^ishosi
    smarasi na cakra-parAkramaM murAreH

  

[30.txt] 

  tattvaM bruvANAni paraM parasmAt
              (parastAn)
    madhu kSharantIva satAM phalAni
             (mudAvahAni)
  prAvartaya prA~njalirasmi jihve
    nAmAni nArAyaNa-gocarANi

  


[31.txt] 

  idaM sharIraM pariNAma-peshalaM
    patatyavashyaM shlatha-sandhi-jarjaram
           (shata-sandhi-jarjaram)
  kimauShadhaiH kliShyasi mUDha durmate
  (kimauShadhaM pR^icchasi)
    nirAmayaM kR^iShNa-rasAyanaM piba

  

[32.txt] 

  dArA vArAkara-vara-sutA te tanUjo viri~nciH
    stotA vedastava sura-gaNo bhR^itya-vargaH prasAdaH
  muktirmAyA jagadavikalaM tAvakI devakI te
    mAtA mitraM vala-ripu-sutastvayyato$nyanna jAne
          (bala-ripu-sutastattvadanyaM na)

  

[33.txt] 

  kR^iShNo rakShatu no jagat-traya-guruH kR^iShNaM namasyAmyahaM
                          (namadhvaM sadA)
    kR^iShNenAmarashatravo vinihatAH kR^iShNAya tubhyaM namaH
    (kR^iShNenAkhilashatravo)          (tasmai)
  kR^iShNAdeva samutthitaM jagadidaM kR^iShNasya dAso$smyahaM
    kR^iShNe tiShThati sarvametadakhilaM he kR^iShNa rakShasva mAm
             (vishvametadakhilaM)

  

[34.txt] 

  tattvaM prasIda bhagavan kuru mayyanAthe
    viShNo kR^ipAM parama-kAruNikaH kila tvam
                    (khalu)
  saMsAra-sAgara-nimagnam ananta dInam
    uddhartum arhasi hare puruShottamo$si

  

[35.txt] 

  namAmi nArAyaNa-pAda-pa~NkajaM
    karomi nArAyaNa-pUjanaM sadA
  vadAmi nArAyaNa-nAma nirmalaM
    smarAmi nArAyaNa-tattvam avyayam

  

[36.txt] 

	shrI-nAtha nArAyaNa vAsudeva 
		shrI-kR^iShNa bhakta-priya cakra-pANe
	shrI-padmanAbhAcyuta kaiTabhAre
		shrI-rAma padmAkSha hare murAre

  

[37.txt] 

  ananta vaikuNTha mukunda kR^iShNa
    govinda dAmodara mAdhaveti
  vaktuM samartho$pi na vakti kashcit
    aho janAnAM vyasanAbhimukhyam

  

[38.txt] 

  dhyAyanti ye viShNum anantam avyayaM
    hR^it-padma-madhye satataM vyavasthitam
  samAhitAnAM satatAbhaya-pradaM
    te yAnti siddhiM paramA~nca vaiShNavIm
            (paramAM tu)

  

[39.txt] 

  kShIra-sAgara-tara~Nga-shIkarAsAra-tArakita-cAru-mUrtaye
  bhogi-bhoga-shayanIya-shAyine mAdhavAya madhu-vidviShe namaH

  


[40.txt] 

  yasya priyau shruti-dharau kavi-loka-vIrau
    mitre dvi-janma-vara-padma-sharAvabhUtAm
  tenAmbujAkSha-caraNAmbuja-ShaT-padena
    rAj~nA kR^itA kR^itiriyaM kulashekhareNa

  


    

--
(compilation by balaji, mani, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts