[Last updated at Mon Jan 16 10:06:21 PST 2006]

Gopala Vimshati Translations

Introductory Notes

The "Gopala Vimshati" composed by Shri Vedanta Desika consists of 21 shlOkAs.
See a summary of the composition.

The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words. The prosaical transformation (anvayaH) is provided, where unobvious.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Publishers
[2] "Shri Desika Stotra Mala" by Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco Publishers
[3] Shri V.S.Sadagopan's english translation
[4] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


shlOkAs (21)

[Invocatory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  shrImAn ve~nkaTanAthAryaH  kavi-tArkika-kesarI
  vedAntAcArya-varyo me    saMnidhattAm sadA hR^idi

[01.txt]

  vande bR^indAvana-caraM  vallavI-jana-vallabham
  jayantI-saMbhavaM dhAma  vaijayantI-vibhUShaNam

[02.txt]

  vAcaM nijA~Nka-rasikAM prasamIkShamANaH
   vaktrAravinda-viniveshita-pANcajanyaH
  varNa-trikoNa-rucire vara-puNDarIke
   baddhAsano jayati vallava-cakravartI

[03.txt]

  AmnAya-gandhi-rudita-sphuritAdharoShTham
   AsrAvilekShaNam anukShaNa-mandahAsam
  gopAla-Dimbha-vapuShaM kuhanA-jananyAH
   prANa-stanandhayamavaimi paraM pumAMsam

[04.txt]

  AvirbhavatvanibhR^itAbharaNaM purastAt
   Aku~ncitaika-caraNaM nibhR^itAnya-pAdam
  dadhnA nimantha-mukhareNa nibaddha-tAlaM
   nAthasya nanda-bhavane navanIta-nATyam

[05.txt]

  hartuM kumbhe vinihita-karaH svAdu haiya~Nga-vInaM 
   dR^iShTvA dAma-grahaNa-caTulAM mAtaraM jAta-roShAm 
  pAyAdIShat pracalita-pado nApagacchan na tiShThan 
   mithyAgopaH sapadi nayane mIlayan vishva-goptA

[06.txt]

  vraja-yoShidapA~Nga-vedhanIyaM 
   madhurA-bhAgyam ananya bhogyamIDe
  vasudeva-vadhU-stanandhayaM tat 
   kimapi brahma kishora-bhAva-dR^ishyam

[07.txt]

  parivartita-kandharaM bhayena 
   smita-phullAdhara-pallavaM smarAmi
  viTapitva-nirAsakaM kayoshcit 
   vipulolUkhala-karShakaM kumAram

[08.txt]

  nikaTeShu nishAmayAmi nityaM 
   nigamAntairadhunApi mR^igyamANam
  yamalArjuna-dR^iShTa-bAla-keLiM 
   yamunA-sAkShika-yauvanaM yuvAnam

[09.txt]

  padavIm adavIyasIM vimukteH 
   aTavI-saMpadam ambu-vAhayantIm 
  aruNAdhara-sAbhilASha-vaMshAM 
   karuNAM kAraNa-mAnuShIM bhajAmI

[10.txt]

  animeSha-niShevaNIyam akShNoH 
   ajahadyauvanam Avirastu citte 
  kalahAyita-kuntalaM kalApaiH 
   karaNonmAdaka-vibhramaM maho me

[11.txt]

  anuyAyi-manoj~na-vaMsha-nALaiH 
   avatu sparshita-vallavI-vimohaiH 
  anagha-smita-shItalairasau mAm 
   anukampA-saridambujairapA~NgaiH

[12.txt]

  adharAhita-cAru-vaMsha-nAlAH 
   makuTAlambi-mayUra-pi~ncha-mAlAH
  harinIla-shilA-vibha~Nga-nIlAH 
   pratibhAH santu mamAntima-prayANe

[13.txt]

  akhilAn avalokayAmi kAlAn
   mahilAdhIna-bhujAntarasya yUnaH 
  abhilASha-padaM vrajA~NganAnAm 
   abhilApakrama-dUramAbhirUpyam

[14.txt]

  hR^idi mugdha-shikhaNDa-maNDano 
   likhitaH kena mamaiSha shilpinA
  madanAtura-vallavA~NganA- 
   vadanAmbhoja-divAkaro yuvA

[15.txt]

  mahase mahitAya mauLinA 
   vinatenA~njalim a~njanatviShe 
  kalayAmi vimugdha-vallavI-
   valayAbhAShita-ma~njuveNave

[16.txt]

  jayati lalita-vR^ittiM shikShito vallavInAM 
   shithila-valaya-shi~njA-shItalairhasta-tAlaiH 
  akhila-bhuvana-rakShA-gopa-veShasya viShNoH 
   adhara-maNi-sudhAyAm aMshavAn vaMshanALaH

[17.txt]

  citrAkalpaH shravasi kalayan lA~NgalI-karNapUraM 
   barhottaMsa-sphurita-cikuro bandhujIvaM dadhAnaH
  gu~njA-baddhAm urasi lalitAM dhArayan hAra-yaShTiM 
   gopa-strINAM jayati kitavaH kopi kaumAra-hArI

[18.txt] 

  lIlA-yaShTiM kara-kisalaye dakShiNe nyasya dhanyAm
   aMse devyAH pulaka-rucire sanniviShTAnya-bAhuH
  megha-shyAmo jayati lalito mekhalA-datta-veNuH 
   gu~njApIDa-sphurita-cikuro gopa-kanyA-bhuja~NgaH

[19.txt]

  pratyAlIDha-sthitim adhigatAM prApta-gADhA~Nka-pAliM 
   pashcAdIShanmilita-nayanAM preyasIM prekShamANaH
  bhastrA-yantra-praNihita-karo bhakta-jIvAturavyAt 
   vAri-krIDA-nibiDa-vasano vallavI-vallabho naH

[20.txt]

  vAso hR^itvA dinakara-sutA-sannidhau vallavInAM 
   lIlAsmero jayati lalitAm AsthitaH kunda-shAkhAm
  savrIDAbhistadanu vasane tAbhirabhyarthyamAne 
   kAmI kashcit kara-kamalayora~njaliM yAcamAnaH

[21.txt]

  ityananya-manasA vinirmitAM 
   ve~NkaTesha-kavinA stutiM paThan
  divya-veNu-rasikaM samIkShate 
   daivataM kimapi yauvata-priyam

[Valedictory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  kavi-tArkika-simhAya    kalyANa-guNa-shAline
  shrImate ve~nkaTeshAya   vedAnta-gurave namaH

 

--
(compilation by balaji, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts