[Last updated at Fri Jan 16 09:16:31 PST 2004]

Goda Stuti Translations

Introductory Notes

The "Goda Stuti", composed by Shri Vedanta Desika consists of 29 shlOkAs.
See a Summary of the composition.

The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words.

Goda is often referred to in the invocative (sambOdhanA) and
subject (dvitiyA) forms (vibhakti:); The prosaical transformation
(anvaya:) is provided where unobvious.


References

[1] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[2] "Shri Desika Stotra Mala" by Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco
[3] Shri V.S.Sadagopan's english translation
[4] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers


shlOkAs (29)


[Invocatory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  shrImAn vE~nkaTanAthArya:  kavi-tArkika-kEsarI
  vEdAntAcArya-varyO mE    sannidhattAm sadA hR^idi

[1.txt] Seeking refuge under Goda

  shrI-viShNucitta-kula-nandana-kalpavallIm
   shrI-ra~ngarAja-haricandana-yOga-dR^ishyAm
  sAkshAt kshamAm karuNayA kamalAmivAnyAm
   gOdAm ananya-sharaNa: sharaNam prapadyE

[2.txt] Goda's qualities exciting Desika

  vaidEshika: shruti-girAm api bhUyasInAm
   varNEShu mAti mahimA na hi mAdR^ishAm tE
  ittham vidantam api mAm sahasaiva gOdE
   mOuna-druhO mukharayanti guNAstvadIyA:

[3.txt] Seeking Goda's blessing for the composition

  tvat prEyasa: shravaNayOramR^itAyamAnAm
   tulyAm tvadIya maNi-nUpura-shi~NjitAnAm
  gOdE tvamEva janani tvadabhiShTavArhAm
   vAcam prasanna-madhurAm mama samvidhEhi

[4.txt] Goda's blessings are the cause of great poets' works

  kR^iShNAnvayEna dadhatIm yamunAnubhAvam
   tIrthairyathAvadavagAhya sarasvatIm tE
  gOdE vikasvara-dhiyAm bhavatI-kaTAkshAt
   vAca: sphuranti makaranda-muca: kavInAm

[5.txt] Goda's blessings cause Mukunda to show mercy on sinners like us

  asmAdR^ishAm apakR^itOu cira dIkshitAnAm
   ahnAya dEvi dayatE yadasOu mukunda:
  tannishcitam niyamitastava mOuLi-dAmnA
   tantrI-ninAdamadhuraishca girAm nigumbhai:

[6.txt] Describing Goda's qualities (punning with river names)

  shONAdharEpi kucayOrapi tu~ngabhadrA
   vAcAm pravAhanivahEpi sarasvatI tvam
  aprAkR^itairapi rasairvirajA svabhAvAt
   gOdApi dEvi kamiturnanu narmadAsi

[7.txt] Goda - Reason for Valmiki's greatness

  valmIkata: shravaNatO vasudhAtmanastE
   jAtO babhUva sa muni: kavi-sArvabhOuma:
  gOdE kimadbhutamidam yadamI svadantE
   vaktrAravinda-makarandanibhA: prabandhA:

[8.txt] Other Azhvars taking Goda-like positions (nAyikA bhAvam) for enjoying the Lord

  bhOktum tava priyatamam bhavatIva gOdE
   bhaktim nijAm praNaya-bhAvanayA gR^iNanta:
  uccAvacairviraha-sa~ngamajairudantai:
   shR^i~ngArayanti hR^idayam guravastvadIyA:

[9.txt] Why Goda is Sri Devi's sister

  mAta: samutthitavatIm adhiviShNucittam
   vishvOpajIvyamamR^itam vacasA duhAnAm
  tApacchidam himarucEriva mUrtimanyAm
   santa: payOdhi-duhitu: sahajAm vidustvAm

[10.txt] Goda - Reason why Vishnuchitta became Periazhvar

  tAtastu tE madhubhida: stutilEshavashyAt
   karNAmR^itai: stutishatairanavApta pUrvam
  tvanmOuLigandhasubhagAm upahR^itya mAlAm
   lEbhE mahattarapadAnuguNam prasAdam

[11.txt] Goda - Reason for the "southern direction" to get excellence

  dik dakshiNApi paripaktrimapuNyalabhyAt
   sarvOttarA bhavati dEvi tavAvatArAt
  yatraiva ra~ngapatinA bahumAnapUrvam
   nidrALunApi niyatam nihitA: kaTAkshA:

[12.txt] Goda - Reason for river Godavari's excellence

  prAyENa dEvi bhavatIvyapadEshayOgAt
   gOdAvarI jagadidam payasA punItE
  yasyAm samEtya samayEShu ciram-nivAsAt
   bhAgIrathI prabhR^itayOpi bhavanti puNyA:

[13.txt] How Goda's friends are teasing her on the qualities of her chosen-husband

  nAgEshaya: sutanu pakshiratha: katham tE
   jAta: svayamvarapati: puruSha: purANa:
  EvamvidhA: samucitam praNayam bhavatyA:
   sandarshayanti parihAsagira: sakhInAm

[14.txt] How the bees give greater importance to Goda's garland than Vijayanthi

  tvadbhuktamAlya-surabhIkR^ita-cArumOuLE:
   hitvA bhujAntaragatAm api vaijayantIm
  patyustavEshvari mitha: pratighAtalOlA:
   barhAtapatrarucim Aracayanti bhR^i~ngA:

[15.txt] Why Goda's garland is superior to Vijayanthi

  AmOdavatyapi sadA hR^idayamgamApi
   rAgAnvitApi laLitApi guNOttarApi
  mOuLisrajA tava mukundakirITabhAjA
   gOdE bhavatyadharitA khalu vaijayantI

[16.txt] How the bees are the musicians in Goda's marriage

  tvanmOuLidAmani vibhO: shirasA gR^ihItE
   svacchanda-kalpita-sapIti-rasa-pramOdA:
  ma~NjusvanA-madhulihO vidadhu: svayam tE
   svAyamvaram kamapi ma~ngaLa-tUrya-ghOSham

[17.txt] How the Lord respects Goda's garland

  vishvAyamAna-rajasA kamalEna nAbhOu
   vaksha:sthalE ca kamalA-stana-candanEna
  AmOditOpi nigamairvibhura~nghriyugmE
   dhattE natEna shirasA tava mOuLi-mAlAm

[18.txt] How the Lord becomes respected due to Goda's garment and garland

  cUDApadEna parigR^ihya tavOttarIyam
   mAlAmapi tvadaLakairadhivAsya dattAm
  prAyENa ra~ngapatirESha bibharti gOdE
   sOubhAgya-sampadabhiShEka-mahAdhikAram

[19.txt] How the Lord becomes fragrant with Goda's garland

  tu~ngairakR^itrimagira: svayamuttamA~ngai:
   yam sarvagandha iti sAdaramudvahanti
  AmOdamanyamadhigacchati mAlikAbhi:
   sOpi tvadIyakuTilALaka-vAsitAbhi:

[20.txt] Goda's view of the Lord's head has an extra halo

  dhanyE samasta-jagatAm pituruttamA~ngE
   tvanmOuLimAlyabhara-sambharaNEna bhUya:
  indIvara-srajamivAdadhati tvadIyAni
   AkEkarANi bahumAna-vilOkitAni

[21.txt] Exchange of garlands between the Lord and Goda

  ra~ngEshvarasya tava ca praNayAnubandhAt
   anyOnyamAlya-parivR^ittim abhiShTuvanta:
  vAcAlayanti vasudhE rasikAstrilOkIm
   nyUnAdhikatvasamatAviShayairvivAdai:

[22.txt] The Lord with Sri Devi and Goda looks like a peacock's throat

  dUrvA-daLa-pratimayA tava dEha-kAntyA
   gOrOcanA-rucirayA ca rucEndirAyA:
  AsIdanujjhita-shikhAvaLa-kaNTha-shObham
   mA~ngaLyadAm praNamatAm madhuvairi-gAtram

[23.txt] The kings enjoy sovereignity from Lord-with-SriDevi-and-Goda's blessings

  arcyam samarcya niyamairnigamaprasUnai:
   nAtham tvayA kamalayA ca samEyivAmsam
  mAtashciram niravishan nijamAdhirAjyam
   mAnyA manuprabhR^itayOpi mahIkshitastE

[24.txt] How Goda's presence with Sri Devi increases the chances of sinners in obtaining Lord's mercy

  ArdrAparAdhini janEpyabhirakshaNArtham
   ra~ngEshvarasya ramayA vinivEdyamAnE
  pArshvE paratra bhavatI yadi tatra nAsIt
   prAyENa dEvi vadanam parivartitam syAt

[25.txt] Goda's gentle twitching of the eye transforms Lord's free will

  gOdE guNairapanayan praNatAparAdhAn
   bhrUkshEpa Eva tava bhOgarasAnukUla:
  karmAnubandhi-phaladAna-ratasya bhartu:
   svAtantrya-durvyasana-marmabhidA-nidAnam

[26.txt] Goda is the river who destroys the world's miseries

  ra~ngE taTidguNavatO ramayaiva gOdE
   kR^iShNAmbudasya ghaTitAm kR^ipayA suvR^iShTyA
  dOurgatyadurviShavinAshasudhAnadIm tvAm
   santa: prapadya shamayantyacirENa tApAn

[27.txt] Goda is the world's mother

  jAtAparAdhamapi mAm anukampya gOdE
   gOptrI yadi tvamasi yuktam idam bhavatyA:
  vAtsalya-nirbharatayA jananI kumAram
   stanyEna vardhayati daShTa-payOdharApi

[28.txt] Dhyana Shlokam (Let Goda be in our hearts)

  shatamakha-maNi-nIlA cArukalhArahastA
   stana-bhara-namitA~ngI sAndra-vAtsalya-sindhu:
  aLaka-vinihitAbhi: sragbhirAkR^iShTanAthA
   vilasatu hR^idi gOdA viShNucittAtmajA na:

[29.txt] Phala Sruti (Benefit for those who recite Goda Stuti)

  iti vikasita-bhaktErutthitAm vE~nkaTEshAt
   bahuguNa-ramaNIyAm vakti gOdA-stutim ya:
  sa bhavati bahumAnya: shrImatO ra~ngabhartu:
   caraNa-kamala-sEvAm shAshvatIm abhyupaiShyan

[Valedictory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  kavi-tArkika-simhAya   kalyANa-guNa-shAlinE
  shrImatE vE~nkaTEshAya  vEdAnta-guravE nama:
 

--
(compilation by balaji, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts