[Last updated at Tue Mar 3 14:55:58 IST 2009]

Bhagavad-Dhyaana-Sopanam Translations

Introductory Notes

The Bhagavad-Dhyaana-Sopanam (literally "Steps in the Meditation on the Lord")
composed by Shri Vedanta Deshikan has 12 shlokas. Both in form and content, it
resembles ThiruppAnAzhwar's thamizh "amalanAdipirAn" verses and seems to be
inspired by it.
Shri N.Krishnamachari's summary of the shlokas is a good read.
The exploration here is to get at the meanings of each of the
words, investigate roots and related words.


References

[1] "Shri Desika Stotra Mala" by Shri Ramadesikachariar Swamy, 2003 Edition, Lifco
[2] "The Practical Sanskrit-English Dictionary" by Vaman Shivram Apte, Revised and Enlarged Edition, Motilal Banarsidass Pub
[3] Source: Bhagavad Dhyana Sopanam @ prapatti.com
[4] Shri V.Sadagopan's translations
[5] "A Sanskrit English Dictionary", M. Monier-Williams, Motilal Banarsidass Publishers
[6] Bhagavad Dhyana Sopanam commentary by Shri D. Ramaswamy Ayyangar


shlOkAs (12)
[Invocatory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  shrImAn ve~nkaTanAthAryaH  kavi-tArkika-kesarI
  vedAntAcArya-varyo me    saMnidhattAm sadA hR^idi

  
  
[01.txt]

  antarjyotiH kimapi yaminAm a~njanaM yoga-dR^iShTeH
    cintA-ratnaM sulabham iha naH siddhi-mokShAnurUpam
  dInAnAtha vyasana-shamanaM daivataM daivatAnAM
    divyaM cakShuH shruti-pariShadAM dR^iShyate ra~Nga-madhye

  

[02.txt]

  velAtIta-shruti-parimaLaM vedhasAM mauLi-sevyaM
    prAdurbhUtaM kanaka-saritaH saikate haMsa-juShTe
  lakShmI-bhUmyoH kara-sarasijairlAlitaM ra~Nga-bhartuH
    pAdAmbhojaM pratiphalati me bhAvanA-dIrghikAyAm

  

[03.txt]

  citrAkArAM kaTaka-rucibhishcAru vR^ittAnupUrvAM
    kAle dUtya drutataragatiM kAnti lIlA kalAcIm
  jAnucchAyA dviguNa-subhagAM ra~Nga-bharturmadAtmA
    ja~NghAM dR^iShTvA janana-padavI jA~NghikatvaM jahAti

  

[04.txt]

  kAmArAma-sthira-kadalikA-stambha-saMbhAvanIyaM
   kShaumAshliShTaM kimapi kamalA-bhUmi-nILopadhAnam
  nya~ncatkA~ncI-kiraNa-ruciraM nirvishatyUru-yugmaM
   lAvaNyaugha-dvayam iva matirmAmikA ra~Nga-yUnaH
     
  

[05.txt]

  saMprINAti pratikalam asau mAnasaM me sujAtA
   gambhIratvAt kvacana samaye gUDha-nikShipta-vishvA
  nAlIkena-sphurita-rajasA vedhaso nirmimANA
   ramyAvarta-dyuti-sahacarI ra~NganAthasya nAbhiH
  
  

[06.txt]

  shrIvatsena prathita-vibhavaM shrI-pada-nyAsa-dhanyaM
   madhyaM bAhvormaNivara-rucA ra~njitaM ra~Nga-dhAmnaH
  sAndracchAyaM taruNa-tulasI-citrayA vaijayantyA
   santApaM me shamayati dhiyashcandrikodAra-hAram
  
  

[07.txt]

  ekaM lIlopahitam itaraM bAhum AjAnu-lambaM
   prAptA ra~Nge-shayiturakhila-prArthanA-pArijAtam
  dR^iptA seyaM dR^iDha-niyamitA rashmibhirbhUShaNAnAM
   cintA-hastinyanubhavati me citram AlAna-yantram
    
  

[08.txt]

  sAbhiprAya-smita-vikasitaM cAru-bimbAdharoShThaM
   duHkhApAya-praNayini jane dUra-dattAbhimukhyam
  kAntaM vaktraM kanaka-tilakAla~NkR^itaM ra~Nga-bhartuH
   svAnte gADhaM mama vilagati svAgatodAra-netram

  

[09.txt]

  mAlyairantaH sthira-parimaLairvallabhA-sparsha-mAnyaiH
    kupyaccoLI vacana-kuTilaiH kuntalaiH shliShta-mUle
  ratnApIDa dyuti shabaLite ra~Nga-bhartuH kirITe
    rAjanvatyaH sthitim adhigatA vR^ittayashcetaso me
 
  
       
[10.txt]

  pAdAmbhojaM spR^ishati bhajate ra~NganAthasya ja~NghAM
    Urudvandve vilagati-shanair Urdhvam abhyeti nAbhim
  vakShasyAste valati bhujayormAmikeyaM manIShA
    vaktrAbhikhyAM pibati vahate vAsanAM mauLi-bandhe
     
  

[11.txt]

  kAntodArairayam iha bhujaiH ka~NkaNajyA kiNA~NkaiH
    lakShmI-dhAmnaH pR^ithula-paridhairlakShitAbhIti-hetiH
  agre kiMcit-bhujaga-shayanaH svAtmanaivAtmanaH san
    madhye ra~NgaM mama ca hR^idaye vartate sAvarodhaH

  

[12.txt]

  ra~NgAsthAne rasika-mahite ra~njitAsheSha-citte
    vidvatsevA vimala-manasA ve~NkaTeshena-kL^iptam
  akleshena-praNihita-dhiyAm ArurukShoravasthAM
    bhaktiM gADhAM dishatu bhagavad-dhyAna-sopAnam etat

  

[Valedictory Tanian on Swami Desikan by Kumara Varadacharya]

  kavi-tArkika-simhAya    kalyANa-guNa-shAline
  shrImate ve~nkaTeshAya   vedAnta-gurave namaH

  


--
(compilation by balaji, mani, anand)
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts