[Last updated at Wed Oct 01 12:20:12 IST 2014]
Sanskrit Translations

You will need to know ITRANS encoding for some Indian languages.


      Shlokas
Shri Stavam (11 shlokAs) (by Koorattalvan/Kuranatha/Kuresha) [Dec 2010]
Dashavatara Stotram (13 shlokAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2009]
Bhagavad Dhyana Sopanam (12 shlokAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2008]
Shri Rama Mangalam (12 shlokAs) (by Manavala Mamuni) [Apr 2008]
Shri Stuti (25 shlokAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2007]
Mukunda Mala (41 shlokAs) (by Kulashekhara Azhwar) [Dec 2006]
Nama Ramayanam (108 shlokAs) (by Lakshmanachar) [Apr 2006]
Gopala Vimshati (21 shlOkAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2005]
Hayagreeva Stotram (33 shlOkAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2004]
Venkatesha Suprabhatam (29 shlOkAs) (by P.B.Annangaracharyar) [Feb 2004]
Goda Stuti (29 shlOkAs) (by Vedanta Desika) [Dec 2003]
Sudarshanashtakam (9 shlOkAs) (by Vedanta Desika) [Oct 2003]
Aditya Hridayam (31 shlOkAs) (by Agastya) [Mar-Jun 2003]

      Carnatic Kritis
Maninupuradhari (Neelambari) (by Oothukkadu Venkata Kavi/Subbaiyer) [Apr 20, 2009]
Balagopala (Bhairavi) (by Muthuswami Dikshitar) [Nov 23, 2008]
Sheshachala Nayakam (Varali) (by Muthuswami Dikshitar) [Jan 20, 2006]
Pancha Maatanga (Malahari) (by Muthuswami Dikshitar) [Apr 1, 2004]
Himagiri Tanaye (Shuddha Dhanyasi) (by Harikesanallur Muthiah Bhagavathar) [Jan 2004]
Shankari Shamkuru (Saveri) (by Syama Sastry) [Nov 20, 2003]
Swaminathena rakshitoham (Brindavani) (by Muthuswami Dikshitar) [Oct 18, 2003]

      Misc Shlokas


Reference Lists
List of sites with free online courses
List of Sanskrit Books (Vittal Bhave, Anand) [Nov 2002]
Places in Chennai and Bangalore to get books and audio (Arun, Mani, Anand) [Dec 2001]
Apartment rental rates in South Bay Area, California @ July-Aug 2005

--
Comments/Corrections/Suggestions
Contacts